ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN O2FEEL PARTICULIERE KLANTEN

1. ONDERWERP

Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden bepalen de rechten en verplichtingen van de vennootschap O2feel en de particuliere Klant van de producten die worden aangeboden door O2feel op de website www.o2feel.be (hierna de “Website” genoemd). Ze zijn exclusief van toepassing op de overeenkomst tussen de vennootschap O2feel, 137 allée de l’Ecopark, 59118 Wambrechies, Siret-nr.: 52044184100050 (hierna “O2feel” genoemd) en elke natuurlijke persoon die de Website bezoekt of er een aankoop doet (hierna de “Klant” genoemd).

Op de Website biedt O2feel de particuliere Klant de mogelijkheid om online producten van de merken O2feel en Karma (hierna “het (of de) Product(en)” genoemd) te kopen, overeenkomstig onderhavige algemene voorwaarden.

Elke bestelling die wordt geplaatst bij O2feel impliceert dus dat de particuliere Klant onderhavige algemene voorwaarden aanvaard zonder voorbehoud. Onderhavige algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving door O2feel. De bepalingen die worden toegepast, zijn de voorwaarden die van toepassing waren op het moment waarop de bestelling werd geplaatst door de Klant.

Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn permanent toegankelijk via de volgende hyperlink:

https://o2feel.be/nl/content/3-verkoopsvoorwaarden in digitaal formaat. Het document kan echter worden geprint en/of gedownload, zodat de Klant deze voorwaarden kan kopiëren en bewaren.

2. PRODUCTEN EN CONFORMITEIT

2.1. De Producten die te koop worden aangeboden, worden op de Website van O2feel getoond en zijn voorzien van een omschrijving.

2.2. De producten die worden aangeboden door O2feel stemmen overeen met de normen die van toepassing zijn in Europa.

Alle elementen, zoals de foto’s, teksten, grafieken en alle informatie en kenmerken die worden gebruikt ter illustratie of begeleiding van de producten, zijn niet contractueel. De Klant erkent dit.

Bijgevolg kan O2feel niet verantwoordelijk worden gesteld in geval van foutieve informatie of weglatingen van deze elementen of indien voornoemde elementen worden gewijzigd door de leveranciers en/of redacteurs.

De producten in de categorie “Koopjes” zijn eindereeksproducten. Bijgevolg stemmen de getoonde prijzen overeen met de initiële prijs van het product op het moment dat het product het assortiment verliet, waarop een korting werd toegepast.

3. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

3.1. De Klant verklaart dat hij minstens 18 jaar oud is en dat hij de juridische bevoegdheid heeft of dat hij de ouderlijke toestemming heeft gekregen om een bestelling te plaatsen op de Website.

3.2. De Klant verbindt zich ertoe om O2feel de correcte informatie te verschaffen die nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening binnen onderhavige algemene voorwaarden, wanneer hij daar online naar wordt gevraagd. Het betreft, met name, zijn naam, voornaam, adres, telefoonnummer en geldig e-mailadres.

De Klant is verantwoordelijk voor de gevolgen die resulteren uit foutieve of onnauwkeurige informatie die door hem wordt gedeeld of waarvan de overname illegaal is.

3.3. Van zodra de bestelling werd geplaatst, stuurt O2feel de Klant een e-mail waarin de bestelling wordt bevestigd. In deze e-mail wordt de Klant geïnformeerd over de vooruitgang van de verwerking van zijn bestelling.

3.4. De Klant kan zijn gegevens wijzigen in de rubriek “Mijn account”.

3.5. De Verdeler kan onder geen beding verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele foutieve informatie die werd verstrekt door de Klant en de gevolgen hiervan. Zo zullen eventuele kosten die worden opgelopen voor de terugzending van de bestellingen, in dat geval, voor rekening van de Klant zijn.

4. BESTELLING

4.1. Elke bestelling zal pas worden gevalideerd na ontvangst van de betaling.

4.2. O2feel behoudt zich het recht voor om een bestelling te annuleren of te weigeren als er een geschil met de Klant bestaat omtrent een vorige bestelling.

4.3. O2feel kan de bestellingen enkel aanvaarden zolang de voorraad strekt. Hij brengt de Klant op de hoogte van de beschikbaarheid van de Producten die worden verkocht op de Website op het moment dat de bestelling wordt bevestigd.

Als blijkt dat, ondanks de waakzaamheid van O2feel, de producten niet beschikbaar zijn, zal O2feel de Klant hier zo snel mogelijk van op de hoogte brengen via e-mail. De Klant kan op dat moment zijn bestelling annuleren en ontvangt, in voorkomend geval, de terugbetaling van de sommen die hij reeds heeft betaald.

O2feel kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de definitieve of tijdelijke onbeschikbaarheid, noch heeft de Klant het recht om een schadevergoeding of interesten te eisen.

5. PRIJS

5.1. De prijs die wordt getoond op de Website, wordt uitgedrukt in euro, alle taksen inbegrepen (btw en andere taksen die eventueel van toepassing zijn).

6. GARANTIE

DUUR VAN DE VAE O2FEELGARANTIES

  • 5 jaar kader
  • 3 jaar accu
  • 2 jaar voor de mechanische en elektrische onderdelen (met uitzondering van slijtdelen)

De toepassing van de garantie is afhankelijk van de registratie van de EAB op onze website in het tabblad "Registreer uw fiets" of van de presentatie van de EAB-aankoopfactuur met vermelding van de identiteit van de klant, het gekochte product, de datum, het serienummer van het frame en de accu.

De O2FEEL-na-verkoopdienst bepaalt de passage in de garantie of door te betalen volgens de geclaimde elementen om de oorsprong van de storing of het defect vast te stellen. Hiervoor kunnen foto's, video's of het verwijderen van de EAB in de werkplaats van een winkelier worden opgevraagd door de after-sales service.

O2FEEL verplicht zich om tijdens de garantieperiode componenten te leveren die de werking van de fiets garanderen: het esthetische aspect (kleur van de componenten) en hun identieke vervanging (merk of assortiment componenten) is afhankelijk van de beschikbaarheid van O2FEEL-voorraden.

Voor producten die in de winkel worden geleverd:

Uw O2FEEL-verkoper blijft uw referentiecontactpersoon.

7. VERANTWOORDELIJKHEID

O2feel heeft voor alle stappen om toegang krijgen tot de Website, van het bestelproces tot de verzending van het pakket of de dienstverlening na verkoop, enkel een middelenverbintenis. O2feel kan onder geen beding verantwoordelijk worden gesteld voor alle ongemakken of schade die u zou oplopen naar aanleiding van het gebruik van het internet, met name een onderbreking van de dienstverlening, een indringing van buitenaf of de aanwezigheid van computervirussen, of van alle gebeurtenissen die te wijten zijn aan overmacht, overeenkomstig de wet en de rechtspraak.

8. INTELLECTUEEL EIGENDOM

De Klant krijgt onder geen beding de toestemming om de volledige Website of een deel ervan en, met name, de inhoud (getoonde producten, omschrijvingen, afbeeldingen, filmpjes...) te downloaden of te wijzigen.

Deze Website of elke deel van de Website mag onder geen beding worden gereproduceerd, gekopieerd, verkocht of geëxploiteerd voor commerciële redenen zonder de expliciete en schriftelijke toestemming van O2feel.

Over het algemeen zullen alle auteursrechten, merken of merktekens en eigendomsrechten of intellectuele eigendomsrechten op de Website het volledige en exclusieve eigendom blijven van O2feel.

De Klant dient dus de intellectuele eigendomsrechten te respecteren en mag onder geen beding de merken op de Website en, in voorkomend geval, de Producten gebruiken of handelsmerken registreren die schade berokkenen aan de houder van deze rechten, tenzij contractueel anders werd overeengekomen.

Hetzelfde geldt voor elk ander intellectueel eigendomsrecht.

9. VERTROUWELIJKHEID

O2feel verbindt zich ertoe om de vertrouwelijke informatie van de Klanten enkel te gebruiken in het kader van de exploitatie van zijn Website.

Voor de goede afhandeling van de bestelling, zullen de persoonlijke gegevens die werden verzameld elektronisch worden verwerkt. De Klant erkent dat hij hier kennis van heeft genomen.

Bijgevolg kunnen de persoonsgegevens van de Klant worden gedeeld met de technische dienstverleners van O2feel.

Daarenboven kan O2feel technische hulpmiddelen inschakelen om niet-persoonlijke gegevens van de internetgebruikers te verzamelen die zijn bedoeld om de functionaliteiten van de website te verbeteren, bijvoorbeeld door het aantal bezoekers op bepaalde pagina’s te traceren.

Overeenkomstig de Franse wet van 6 januari 1978 die werd gewijzigd door de wet van 6 augustus 2004, beschikt de Klant over een recht op toegang tot en rectificatie van zijn persoonsgegevens die worden opgenomen in de databases van O2feel. Elke aanvraag moet worden ingediend via e-mail op het adres: bonjour@O2feel.com of via post op het volgende adres: O2feel 137 allée de l’écopark 59118 Wambrechies, FRANKRIJK.

Deze elektronische verwerking werd gedeclareerd bij de Franse Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL of Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden) die ontvangstbewijs nr. 1837803v0 heeft afgeleverd.

10. OVERMACHT

In geval van overmacht dient de betrokken partij de andere partij hier binnen een termijn van vijftien (15) dagen vanaf het voorval van deze gebeurtenis van op de hoogte te brengen via aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging.

Onder overmacht of toeval verstaan we expliciet, naast de gebeurtenissen die doorgaans door de rechtspraak van de Franse gerechtshoven en rechtbanken worden weerhouden, algemene of gedeeltelijke stakingen, lock-out, rellen, boycots of andere acties van industriële aard of handelsgeschillen, maatschappelijke onrust, oproer, oorlog, zware weersomstandigheden, epidemie, blokkering van vervoersmiddelen of toeleveringsketens om welke reden dan ook, aardbeving, brand, storm, overstroming, waterschade, beperkingen van de regering of wetgeving, wijzigingen van de wetgeving of regelgeving omtrent commercialisering, defecten van de computersystemen, blokkering van de telecommunicatiemiddelen, met inbegrip van de kabel- of straalverbindingen en elke andere gebeurtenis buiten de wil van de partijen om, waardoor de normale contractuele verbintenissen niet kunnen worden gerealiseerd.

Alle verplichtingen van de partijen worden opgeschort tijdens de volledige duur van het geval van overmacht en dit zonder schadevergoeding.

Indien het geval van overmacht langer dan drie (3) maanden aanhoudt, zal de overeenkomst in kwestie van rechtswege worden beëindigd zonder schadevergoeding ten gunste van één van beide partijen.

11. ALGEMENE BEPALINGEN

11.1. GEDEELTELIJKE ONGELDIGHEID VAN EEN CLAUSULE

Indien één van de bepalingen van onderhavige voorwaarden nietig en niet afdwingbaar wordt verklaard door een bevoegde rechtsbevoegdheid, zal deze als ongeschreven worden verklaard en zal dit geen aanleiding geven tot de nietigverklaring van de andere clausules.

11.2. AANPASSING

Onderhavige algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving door O2feel. De bepalingen die worden toegepast, zijn de voorwaarden die van toepassing waren op het moment waarop de bestelling werd geplaatst door de Klant.

Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn permanent toegankelijk via de volgende hyperlink: https://o2feel.be/nl/content/3-verkoopsvoorwaarden in digitaal formaat. Het document kan echter worden geprint en/of gedownload, zodat de Klant deze voorwaarden kan kopiëren en bewaren.

11.3. TOEPASSELIJKE WETGEVING - BEVOEGDE RECHTBANK

Onderhavige algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Franse wetgeving, zowel wat betreft de grondregels als de vormvoorschriften. Elk geschil zal eerst het onderwerp uitmaken van een minnelijke schikking.

Indien een minnelijke schikking niet mogelijk is, wordt de bevoegdheid voor het vinden van een schikking toegekend aan de bevoegde rechtbanken van de stad Rijsel, ongeacht het aantal verwerende partijen of vordering tot vrijwaring

11.4. : REPRODUCTIE VAN DE TOEPASSELIJKE FRANSE WETTEKSTEN (VONNIS 2005-136 VAN 17 FEBRUARI 2005, CONSUMENTENWET, BURGERLIJK WETBOEK)

Art. L. 211-4. van de Franse Consumentenwet

De verdeler is verplicht om een product te leveren dat de bepalingen van de overeenkomst naleeft en dient een antwoord te bieden op de conformiteitsgebreken bij de aflevering. Hij beantwoordt tevens aan de conformiteitsgebreken die te wijten zijn aan de verpakking, de instructies voor de montage of de installatie wanneer hij hier verantwoordelijk voor wordt gesteld in de overeenkomst of wanneer deze stappen werden uitgevoerd onder zijn verantwoordelijkheid.

Art. L. 211-5. van de Franse Consumentenwet

- Om de overeenkomst na te leven, dient het Product:

Klaar te zijn voor het verwachte gebruik van een gelijkaardig Product, en, in voorkomend geval:

- overeen te stemmen met de omschrijving die werd gegeven door de verkoper en over de eigenschappen te beschikken die werden voorgesteld aan de Klant in de vorm van een staal of model;

- over de eigenschappen te beschikken die een Klant rechtmatig kan verwachten als gevolg van de publieke uitspraken die worden gedaan door de verkoper, producent of zijn vertegenwoordiger, met name in de vorm van reclamemateriaal of etiketten;

Of eigenschappen te vertonen die in onderling akkoord tussen de partijen werden bepaald of eigen zijn aan het specifieke gebruik dat wordt verwacht door de Klant, waarover de verdeler met hem heeft gesproken en vervolgens heeft aanvaard.

Art. L. 211-12. van de Franse Consumentenwet

De actie die resulteert uit de conformiteitsgebreken kan genieten van een garantieperiode van twee jaar die start op de datum van de aflevering van het Product.

Art. 1641 Burgerlijk Wetboek

De verkoper is verplicht om een garantie te bieden voor verborgen gebreken van het verkochte Product waardoor het goed niet kan worden ingezet voor het verwachte gebruik of waardoor dit goed niet volledig kan worden benut, hetgeen ervoor zou hebben gezorgd dat de Klant het Product niet zou hebben gekocht of er een lagere prijs voor zou hebben betaald, mocht hij weet hebben gehad van deze gebreken.

Art. 1648, alinea 1 Burgerlijk Wetboek

De actie die resulteert uit de koopvernietigende gebreken moet door de koper aangespannen worden, binnen een termijn van twee jaar vanaf de ontdekking van het gebrek.

U kan telefonisch contact opnemen met O2feel op het nummer +33 (0)6.99.03.39.99.